Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szervezeti és működési szabályzat

2010.02.11
 

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAKKOLLÉGIUM

  

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  

SOPRON

2010. 

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem [a továbbiakban: Egyetem] a Benedek Elek Pedagógiai Karon (továbbiakban: Kar) működő Szociálpedagógia Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) a következőképpen határozza meg:

 

 

Preambulum

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógia Szakkollégiuma a Kar hallgatóinak szellemi és közösségi, kritikai és értékközvetítő műhelyeként működik. A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm szervezet, melynek célja a társadalomtudományokban és azok társadalompolitikai alkalmazásában jártas szakemberek igényes képzése. 

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

 

A Szabályzat hatálya

1.§

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógia Szakkollégium rendes, senior és tiszteletbeli tagjaira.

 

A Szakkollégium adatai

2. §

 

A szakkollégium hivatalos elnevezése: Nyugat-magyarországi Egyetem

                                                               Benedek Elek Pedagógiai Kar

                                                               Szociálpedagógia Szakkollégium

 

A szakkollégium székhelye: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.

 

A szakkollégium e-mail címe: szakkollegium@bpk.nyme.hu

 

A szakkollégium weblapja: www.szakkoli.eoldal.hu

 

A szakkollégium maximális bentlakó taglétszáma: 25 fő 

A Szakkollégium feladata, célja

3. § 

1.      A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak.

 1. A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani.
 1. A középiskolai tanulmányokat folytató diákok pályaorientációjának segítése a szociális szakma irányába.

A Szakkollégium szervezete

4. §

1.        A Szakkollégium szakmai és kulturális közösség, amelyet a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon működő szociálpedagógus képzésben részt vevő tehetséges, kiemelkedő képességű és kiemelkedő tanulmányi előmenetelű hallgatói alkotnak. A Kar biztosítja a Szakkollégium szubszidiaritás elve (az az elv, mely szerint minden döntést és végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb rálátással és hozzáértéssel rendelkeznek) szerinti szakmai működését.

 1. A Szakkollégium szakmai, tudományos és nevelési programjával a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karához kapcsolódik, szakmai felügyelete ezen szempontból a NymE-BPK dékánjának feladatkörébe tartozik.

3.      A Szakkollégium a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karához tartozó Bezerédj Amália Kollégiumának részeként működik. A Kar a Bezerédj Amália Kollégium férőhelyeiből legfeljebb 24 fő részére biztosít kollégiumi elhelyezést.

4.      A Szakkollégium szervezeti felépítése:

a) Közgyűlés;
b) Elnökség (elnök, alelnök, PR munkatárs, HR munkatárs, gazdasági munkatárs);
c) Szakmai Koordinátor;
e) Felvételi Bizottság.

A Közgyűlés

5. §

1.      A Közgyűlés a Szakkollégium aktív belső és külső státuszú tagjainak gyűlése, melyet az elnök és a Szakmai koordinátor együtt hív össze, szemeszterenként legalább egy alkalommal. Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban az időpont, napirend megjelölésével indítványozza az összehívásra jogosult szerveknél. A Közgyűlés napirendjéről legalább 7 nappal korábban hirdetmény útján - e-mail formájában és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának és a Szakkollégium hirdetőtábláján - kell tájékoztatni a tagokat.

2.      A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent. Határozatképtelenség esetén a megismételt Taggyűlést egy héten belül, de az eredetileg összehívott gyűlés napjától eltérő napra, azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt Taggyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes.

3.      A Közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti le. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, meghatározott esetekben pedig tagjai 2/3-os többségének szavazatával hozza, és üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Közgyűlésen a megjelenés kötelező, amelyet katalógussal az elnök (alelnök) ellenőriz.

A Közgyűlés jogköre

6. § 

a)      beszámoltatja az elnökséget a végzett munkáról;

b)      az összes tag 2/3-os többségének szavazatával jóváhagyja a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, és módosításait;

c)      az összes tag 2/3-os többségének szavazatával megvonja a bizalmat az Elnökség tagjaitól;

d)      jóváhagyja a szabad felhasználású pénzeszközök elköltéséről szóló Elnökségi beszámolót;

e)      dönthet bármely, a Szakkollégium tagjait érintő belső kérdésben;

f)        az Elnök (Alelnök), és a Szakmai Koordinátor előterjesztése alapján – a tagság megszűnésének egyéb eseteit kivéve – az összes tag 2/3-os többségének szavazatával dönt a tagkizárásról;

g)       véleményezési jogával élhet a Szakmai Koordinátor kinevezését megelőző felterjesztésnél;

h)      véleményt nyilváníthat a BPK irányában a hallgatókat és a Szakkollégium tagjait érintő bármely kérdésben;

i)         megtárgyalja az előző félév munkáját és elfogadja a következő félév munkarendjét, a szakmai programot és a felvételi elveket;

j)        gyakorolja, illetve ellátja az SZMSZ-ben biztosított egyéb jogokat, feladatokat.

Az Elnökség

7. § 

1.         A Szakkollégiumi Elnökség a szakmai és kulturális öntevékenység, valamint önkormányzatiság fő letéteményese, amely a kollégisták képviseleti szerve. Az Elnökség a szakkollégistákat érintő szakmai kérdésekben döntési vagy javaslattételi joggal bír.

2.         A Szakkollégium valamennyi aktív tagja választható az Elnökség tagjának és a választásokon szavazati joggal rendelkezik. Az Elnökség 5 tagú (elnök, alelnök, PR munkatárs, HR munkatárs, gazdasági munkatárs), a tagság általános és egyenlő választójogon alapuló, titkos és közvetlen szavazás eredményeként keletkezik.

3.         A választásokat minden év szeptemberében kell lebonyolítani, ahol mindenki azonos formátumú szavazólapon adhatja le voksát a választó Taggyűlésen. A szavazólapon érvényesen szavazni maximum 5 jelöltre lehet, a több jelöltet tartalmazó cédula érvénytelen. Érvényes szavazni a jelölt neve melletti négyzetben egymást metsző két vonallal lehet. Jelölt lehet az, akit legalább öt szakkollégista aláírásával támogatott. Az Elnökség tagjává a legtöbb szavazatot kapott jelölt válik. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazattal rendelkező jelöltek között második fordulót kell tartani a taggá válásról. Másodszori szavazategyenlőség esetén sorsolással kell dönteni. Szavazatszámlálóként a Szakmai vezető jár el, a szavazatszámlálási eljárás nyilvános. A választási eljárás érvényes, ha a szakkollégista hallgatók több mint fele leadta szavazatát. Az eljárás eredményes, ha sikerült megválasztani az Elnökség öt tagját.

4.         Az Elnök a Szakkollégiumot hallgatóként képviseli. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta nyilvánosan ülésezik, üléseit az elnök hívja össze, melyekről jegyzőkönyvet kell vezetni. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes, ha legalább három tagja megjelent. Ebben az esetben csakis egyhangú döntéssel határozhat. A Szakmai Koordinátor az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet, az ülésekről legkorábban 7 nappal korábban tájékoztatni kell.

5.         Az Elnökség megbízatása megszűnik, ha:

a.       választását követő egy év eltelt, és az új Elnökséget megválasztották;

b.      a Közgyűlés a tagok 1/3-ának írásbeli és indokolt előterjesztése alapján a tagok 2/3-os többségének szavazatával bizalmát megvonja;

c.       az Elnökség tagjai közül legalább három tisztségéről lemond, illetve szakkollégiumi tagsága megszűnik;

6.         Az 5. bekezdés b) és c) pontjai esetében az Elnökség eredeti megbízatásának hátralevő idejére új Elnökséget kell választani, a 2. és 3. bekezdéseknek megfelelő eljárásban. Amennyiben csak egy Elnökségi tag tisztsége szűnik meg, erre a helyre 2 héten belül választást kell kiírni, a 2. és 3. bekezdések megfelelő alkalmazásával.

Az Elnökség joga és kötelessége

8. §

 

a)      javaslataival a Közgyűléshez fordulhat;

b)      dönt a szabad felhasználású pénzeszközökről, azonban a 100 ezer forint feletti összeg esetén a Közgyűlés dönt;

c)      félévente beszámol a Közgyűlésnek;

d)      szervezi és előmozdítja a pályázati munkát;

e)      köteles a Szakmai Koordinátort előzetesen tájékoztatni üléseinek időpontjáról;

f)        ellátja a Szakkollégium SZMSZ-éből eredő egyéb feladatait,

g)      szervezi a szakkollégium életét, előterjeszti a Közgyűlésnek a féléves munkarendet és költségvetést;

h)      elnöke útján beszámolót terjeszt a BPK dékánja és a Kari Tanács elé;

i)        az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) a Szakkollégiumban folyó tevékenységet irányítja és értékeli,  egy személyben képviseli a Szakkollégiumot az Egyetem, a Kar és a külső szervek felé;

j)        az elnöknek (alelnöknek) gazdasági kérdésekben (pénzfelvétel, stb…) pályázatok írásakor aláírási joga van;

k)      az alelnök a közgyűléseken, elnökségi üléseken jegyzőkönyvet készít és jelenléti íveket vezet a megjelentekről,

l)        a PR munkatárs révén a Szakkollégium kommunikációjának szervezése, a külső és belső környezete közötti kommunikációs kapcsolatok és folyamatok tervezése, kutatása, elemzése, együttműködik a Kar PR munkatársával;

m)    a HR munkatárs a Szakkollégium alapvető humán erőforrásaival foglalkozik, a kiemelkedően teljesítő hallgatók felkutatásával, a szakkollégiumi és az egyéni célok magas szintű megvalósítása érdekében.

n)      a HR munkatárs a szakkollégiumi felvételi rendszer kidolgozását koordinálja, szervezi a felvételit és minden félév végén elkészíti a szakkollégisták munkájának értékelését, csapatépítő tréningeket, programokat tervez és szervez;

o)      a gazdasági munkatárs a Szakkollégiumokra aktuálisan kiírt pályázatokat felkutatja, figyelemmel kíséri;

p)      a szakkollégium gazdálkodásának tervezését, elszámolásokat, az elnökségi beszámolóban a gazdálkodással kapcsolatos beszámolót a gazdasági munkatárs készíti el.  

A Szakmai Koordinátor

9. § 

1.      A Szakmai Koordinátor olyan a szakterületet művelő oktató, aki a Karral közalkalmazotti jogviszonyban áll. A Szakmai Koordinátort a NymE BPK dékánja nevezi ki határozott időre, miután kikérte a Szakkollégiumi Közgyűlés (2/3-os többség hozzájárulásával) és a NymE-BPK Kari Tanácsának véleményét.

2.      A Szakmai Koordinátor a Szakkollégium szakmai és kulturális programjainak szervezéséért felelős személy.

3.      A Szakmai Koordinátor feladata:

a)      biztosítja, hogy a szakkollégium a NymE-BPK oktatási-nevelési céljaival, szabályzataival összhangban működjön;

b)      a szakkollégiumi hallgatói önkormányzati szervek jogszabály- vagy egyetemi szabályzatellenes döntéseit a dékán elé terjeszti, ezen aktusa a határozat végrehajtását felfüggeszti;

c)      képviseli a Szakkollégiumot az Egyetemen belül, valamint a külső szervek előtt;

d)      felügyeli és ellenőrzi a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz- és tárgyi eszközök szabályszerű felhasználását;

e)      kidolgozza a tanulmányi koncepciót; irányítja a szakkollégiumi oktató-nevelő munkát;

f)        tervezi, megszervezi a Szakkollégium kurzusait, szimpóziumait és egyéb rendezvényeit, ennek során együttműködik az Elnökséggel;

g)      ellenőrzi a kurzusvezetők munkáját;

h)      ellenőrzi és értékeli a kollégisták tanulmányi tevékenységét, abban segítséget nyújt;

i)        részt vesz a Szakkollégium felvételi eljárásában;

j)        kinyilvánítja a kollégiumi tagság SZMSZ-ből következő megszűnését;

k)      elősegíti a kollégisták és az oktatók kapcsolattartását;

l)        felelős a szakmai munka minőségéért; beszámol tevékenységéről a Kar dékánjának;

m)    véleményezési joggal bír a kollégistákat érintő kérdésekben;

n)      tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein;

o)      a Felvételi Bizottság tagja,

p)      ellátja a Szakkollégium SZMSZ-ből eredő egyéb jogait.

A Felvételi Bizottság

10. § 

1.      A Szakkollégiumba való felvételi eljárásban vesz részt a Felvételi Bizottság.

2.      Tagjai a Szakmai Koordinátor, a Szakkollégium elnöke (akadályoztatása esetén az alelnök), a HR munkatárs, valamint a NymE-BPK dékánja (akadályoztatása esetén az oktatási dékánhelyettes, vagy az általános dékánhelyettes), aki egyben a Felvételi Bizottság Elnöke is.

3.      Ülései teljes létszám esetén határozatképesek, és gyakorolja az SZMSZ által a felvételi eljárásban biztosított jogait. Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

 
A Szakkollégium tagsága

11. §

 

 1. A szakkollégium aktív tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karral hallgatói jogviszonyban álló szociálpedagógia szakos nappali tagozatos hallgatója, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja.  A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre.

 

 1. A Szakkollégium aktív tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll.    A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek.

 

 1. A Szakkollégium bennlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik.

 

 1. A Szakkollégium aktív tagja jogosult:

a)      a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Közgyűlésen, szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet az Elnökség ülésén;

b)      igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni;

c)      további egy félévre aktív tag maradhat az a személy, akinek hallgatói jogviszonya megszűnik, de írásbeli kérésére az Elnökség titkos szavazással támogatja tagsági jogviszonyát.

 

 1. A Szakkollégium senior tagja lehet:

a)      aki felsőoktatási tanulmányait befejezte;

b)       korábban aktív tag volt;

c)       az Elnökség felkérte a senior taggá válásra.

 

 1. A senior tag a Szakkollégium ülésein szavazati joggal nem rendelkezik, de javaslattételi joga van.

 

 1. A Szakkollégium tiszteletbeli tagja lehet a szakkollégium hivatalban lévő tanára (Szakmai koordinátor) kivételével bárki, aki a szakkollégium működéséhez rendszeres szellemi, anyagi vagy egyéb támogatást nyújt. A tiszteletbeli tagra javaslatot az Elnökség tesz, de titkos szavazással a Közgyűlés választja meg.

 

 1. A tiszteletbeli tagság örökös időtartamra szól.

 

 1. A Szakkollégium tiszteletbeli tagja jogosult:

a)      a szakkollégium rendezvényein és a közgyűléseken szavazati jog nélkül részt venni,

b)      véleményt nyilváníthat a szakkollégium életével, működésével kapcsolatban.

 

 1. A Szakkollégium tagja köteles:

      a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek legjobb képességei szerint;
      b) eleget tenni az SZMSZ-ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott         határozatoknak;
      c) részt venni a szakkollégium közösségi életében;

      d) részt venni a Közgyűlésen;

      e) a kollégiumi díjat határidőre befizetni,

      f) a rendelkezésére bocsátott szobát rendszeresen takarítani.

 

7.  A Szakkollégium a tagokról nyilvántartást vezet.

 

A tagság megszűnésének okai

12. § 

a)      a tag halálával,

b)      a hallgatói jogviszony megszűnése a Nyugat-magyarországi Egyetemen (ezen belül a Benedek Elek Pedagógiai Karon),

c)      ha a Szakkollégiumi kötelezettségeket nem teljesíti,

d)      félévente kettőnél több igazolatlan hiányzás a Közgyűlésről,

e)      a Közgyűlés rendkívüli esetben hozott kizáró határozata,

f)        önkéntes kilépéssel,

g)      belsős tag esetén a belsős státusz elvesztésével jár a Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Kollégiumainak Fegyelmi Szabályzata alapján kiszabott jogerős kizáró határozat.

A Szakkollégium tagfelvételi eljárása

13. § 

1.      Felvételre jelentkezhet a NymE BPK bármely szociálpedagógia szakos, nappali tagozatos hallgatója. A jelentkezés és a felvételi határidejét a Felvételi Bizottság tűzi ki, a tavaszi szemeszter második felére.

2.      A taggá válás feltételei:
a) nappali tagozatos, szociálpedagógia szakos képzésben való részvétel,
b) legalább 1 sikeresen lezárt félév,

      c) évfolyamának átlagát meghaladó tanulmányi átlag az előző félév tekintetében,
      d) sikeres szakkollégiumi felvételi,
      e) a 12. § esetében a Szakkollégiumba csak a tagság megszűnését követő két félév     elteltével lehet újra jelentkezni.

3.      A Szakkollégiumi felvételi eljárás két szintű:
a) adatlap és felvételi kérőív kitöltése,
b) Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés.

4.      A felvételi eljárásban elérhető pontszám: max. 60 pont, ebből 40 pont a Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés alapján.

5.      A Felvételi Bizottság által értékelhető szempontok 40 pont:
- kiemelkedő tudományos, kulturális munka,
- TDK tevékenység,
- egyéb tanulmányi szempontok

            - közösségi elkötelezettség,
            - egyetemi közéleti múlt,
            - egyéb méltányossági szempontok.

6.      A fennmaradó 20 pont a következőkből tevődik össze:

      - tanulmányi átlag 3-mal szorozva és felfelé kerekítve, max. 15 pont,
      - nyelvvizsga:

      Középfokú „A” vagy „B”: 1 pont
      Középfokú „C”; Felsőfokú „A” vagy „B”: 2 pont
      Felsőfokú „C”: 3 pont
      Nyelvvizsgáért kapható maximum pontok száma : 5
 

A Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata (TSZ)

14. § 

A Szakkollégium tagjai az egyetemi kötelező tanulmányi munkán felül kiegészítő képzésben és szakmai munkában vesznek részt. A TSZ által előírt szakmai követelmények megsértése a tagság megszűnését vonhatja maga után. A szakkollégium célul tűzi ki maga elé a tutoriális képzés feltételeinek megteremtését.

1. A Szakkollégium tagjainak joga és egyben kötelessége félévenként részt venni a Szakmai koordinátor által kijelölt kurzusok egyikén. A szakkollégiumi kurzusok meghaladják az egyetemi tanrend által előírt követelményeket. A kurzusrend összeállítása a Szakmai koordinátor feladata.

2. A kurzusokra szeptember illetve február 3. hetéig lehet jelentkezni, és ezt igazolni kell a Szakmai Koordinátor felé. A kurzust vezető oktató felel a részt vevő hallgató munkájának minőségéért. Az a tag, aki kurzusra nem jelentkezik, továbbá a kurzust nem teljesíti, a szemeszter végén automatikusan elveszíti szakkollégiumi tagságát.


3. Minden kurzus választ egy kurzusfelelőst tagjai közül. A kurzusfelelősök segítenek az oktatókkal való kapcsolattartásban, és hetente beszámolnak a Szakmai Koordinátor.

4. A Szakkollégium tagjai lehetőség szerint vegyenek részt nyelvtudásuknak megfelelő szintű szakmai nyelvoktatásban.

5. A Szakkollégium tagjai kötelezően részt vesznek a Szakmai identitás fejlesztése című  kurzuson, és eleget kell tenniük a kurzus követelményeiben megfogalmazottaknak

6. A szakkollégium tagjai csoportokban kötelesek minden évben a társadalmi felelősségvállalással, társadalmi problémával kapcsolatos cselekvési tervet készíteni és azt a közösség elé tárni. A projekt valamely társadalmi probléma megoldására-enyhítésére irányuló cselekvési terv. A projekt ajánlott tartalmi elemei: a témaválasztás, a társadalmi probléma részletes bemutatása, a megvalósítandó cél leírása, a megvalósítás ütemterve, a résztvevők-együttműködők, a részletes költségvetés, a külső pénzforrások és a várható eredmények.


7. A projektet a munkacsoportok a tavaszi félévben erre a célra szervezett szakkollégiumi konferencián mutatják be. A projekteket a Szakmai Koordinátor, a NymE BPK  dékánja – vagy helyettük az általuk felkért szakember –  zsűriként értékeli. A projektet nyomtatott formában, a munkacsoportban szereplők nevével együtt, a Szakmai Koordinátornak legkésőbb a konferencia napját megelőző 15 nappal le kell adni.


8. Annak a szakkollégistának, aki egyik munkacsoportban sem vesz részt, a szakkollégiumi tagsága a tanév végén automatikusan megszűnik.

9. A végzős szakkollégiumi tagok szakdolgozatukat kötelezően bemutatják a szakkollégium által szervezett rendezvényen.


10. A szakkollégium tagjai legalább 2 eredményesen elvégzett szakkollégiumi félév után, a tagság megszűnését követően oklevelet kapnak, melyet a Szakmai Koordinátor, a NymE BPK dékánja és a szakkollégium aktuális elnöke ír alá. Az oklevél igazolja az elvégzett szakmai munkát, a szakkollégiumi közösségben való részvételt.

11. A felmentések rendszere:
a) A végzős hallgatók felmentést kaphatnak a csoportos bemutatkozás alól, amennyiben szakdolgozatukat mutatják be.

b) A külföldi ösztöndíjat elnyert, illetve egyéb szakmai gyakorlaton, vagy tanulmányúton részt vevő szakkollégisták:
            - amennyiben a távollét ideje 4 hétnél rövidebb, a határidők elmulasztása nem minősül             kizáró   oknak, ha kötelezettségének később, de még a félév során eleget tesznek;

            - amennyiben a távollét ideje 4 hét, vagy ennél hosszabb, az adott félévben felmentést nyernek a szakkollégiumi kurzus látogatása alól, de a következő félévben írásban és       szóban be kell számolniuk az ösztöndíj, a gyakorlat, vagy a tanulmányút      tapasztalatairól.

A Szakkollégium gazdálkodása

15. § 

1.      A Szakkollégium nem rendelkezik semmiféle saját anyagi és nem anyagi javakkal. A Szakkollégium működési célokból semmiféle kötelező pénzbeli hozzájárulást tagjaitól nem szed. Működését, szakmai és más programok költségeit a Szakkollégium:

                  - pályázati pénzekből,

                  - támogatásokból, adományokból

      finanszírozza.

2.      A Szakkollégium gazdálkodásáért az Elnökség és a Szakmai Koordinátor közösen felel.

3.      A Szakkollégium gazdálkodását a Gazdasági Főigazgatói Utasításnak megfelelően a Benedek Elek Pedagógiai Kar bonyolítja.

4.      A Szakkollégiumi tevékenységért a tagok rendszeres anyagi juttatást nem kaphatnak.

5.      Amennyiben a Szakkollégium rendelkezik olyan felosztható pénzösszeggel, amely ösztöndíjként kifizethető, azt az erre a célra, az Elnökség által kiírt pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatokat a Szakmai Koordinátor és a dékán (akadályozatása esetén az általános dékánhelyettes) bírálja el és rangsorolja.

A Szakkollégium megszűnése

16. § 

1. A Szakkollégium megszűnik, ha feloszlását a Közgyűlés kimondja.

Egyéb rendelkezések

17. §

1.      A Szakkollégium politikai pártoktól független szervezet, semmiféle politikai tevékenységet nem folytat, pártokat, politikusokat nem támogat.

 

2.      Az SZMSZ melléklete a szakkollégiumi belépési nyilatkozat.

 Záró rendelkezések

 

1. Jelen szabályzatot a NymE-BPK Szociálpedagógia Szakkollégium 2010. május ….-i Taggyűlésén elfogadta.


2. Az SZMSZ a NymE- BPK Kari Tanácsa a ….sz. határozatával és a NYME Szenátusának …. Sz. határozatával lép hatályba.

 

 

Sopron, 2010. május. ………….. 

 

1.      sz. melléklet

Kivonat a Szociálpedagógia Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatából

A Szakkollégium feladata, célja

3. §

1. A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak.

2. A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani.
A Szakkollégium tagsága

11. §

1. A szakkollégium aktív tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karral hallgatói jogviszonyban álló szociálpedagógia szakos nappali tagozatos hallgatója, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja.  A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre.

2. A Szakkollégium aktív tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll.    A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek.

3. A Szakkollégium bennlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik.

4. A Szakkollégium aktív tagja jogosult:

d)       a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Közgyűlésen, szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet az Elnökség ülésén;

e)       igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni;

f)        további egy félévre aktív tag maradhat az a személy, akinek hallgatói jogviszonya megszűnik, de írásbeli kérésére az Elnökség titkos szavazással támogatja tagsági jogviszonyát.

A Szakkollégium tagja köteles:

        a) eleget tenni az Egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek                legjobb képességei szerint;
        b) eleget tenni az SZMSZ-ben foglaltaknak, a Szakkollégium szervei által hozott határozatoknak;
        c) részt venni a szakkollégium közösségi életében;

        d) részt venni a Közgyűlésen;

        e) a kollégiumi díjat határidőre befizetni,

        f) a rendelkezésére bocsátott szobát rendszeresen takarítani.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………… kijelentem, hogy a NYME BPK Szociálpedagógia Szakkollégium céljait megismertem, azokat magaménak érzem, és ezúton kinyilvánítom, hogy a szakkollégium tagja kívánok lenni.

Név:

Szak:

NEPTUN kód:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kelt: Sopron, ………………………                                   -----------------------------------

                                                                                                                      aláírás